Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Van Donk Advocaten, gevestigd te Den Haag.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Maatschap: de openbare maatschap Van Donk Advocaten, gevestigd te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. KvK 75389274. Het BTW-nummer van de maatschap is 860263782B01. Deze maatschap stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen. Iedere maat oefent zijn praktijk uit voor eigen rekening en risico.

1.2 De Advocaat: een advocaat die lid is van de maatschap Van Donk Advocaten. In meervoud wordt er gesproken over “Advocaten”.

1.3 Cliënt: de opdrachtgever van de Advocaat die de opdracht aanvaardt.

Artikel 2 –Van Donk is een kosten-maatschap

De maatschap bestaat uit de zelfstandige ondernemingen Van Donk Advocaten B.V (KvK 82442541), Advocatenkantoor Nooijen (KvK 65361733), en Schrama Strafrechtadvocaten (KvK 70838232). Alle advocaten staan ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM te Den Haag. De Nederlandse Orde van Advocaten is bereikbaar op telefoonnummer: 070 – 335 35 35 of per e-mail: info@advocatenorde.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan de Opdrachtnemer, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

3.2 Opdrachten worden enkel en alleen door de Cliënt verstrekt aan een of meerdere individuele leden van de maatschap. Een lid van de maatschap dat de opdracht aanvaardt (hierna tevens genoemd “Advocaat”) heeft individueel als opdrachtnemer te gelden. De maatschap zelf geldt nimmer als opdrachtnemer en wordt niet door de opdracht gebonden.

3.3 Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1 Wanneer een Cliënt aan de Advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de Cliënt en de Advocaat pas tot stand nadat de Advocaat deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

4.2 Een opdracht wordt geacht aan de Advocaat te zijn gegeven en uitsluitend door de Advocaat te worden aanvaard. De Cliënt stemt ermee in dat de Advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan de maatschap verbonden advocaten onder diens verantwoordelijkheid;

4.3 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de Cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen;

4.4. Ter uitvoering van de opdracht mag de Advocaat, onverminderd haar verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht, gegevens van of over de Cliënt aan derden ter beschikking stellen.

4.5 De Advocaat zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden – zoveel als redelijkerwijs mogelijk – met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

4.6 Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht is gegeven door een ander dan de Cliënt, is zowel de opdrachtgever als de Cliënt hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van al hetgeen aan de Advocaat toekomt, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Verplichtingen Cliënt

5.1 Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de Advocaat aangeeft, of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Advocaat worden verstrekt.

5.2 Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Advocaat zijn verstrekt, heeft de Advocaat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 6 – Honorarium en declaratie

6.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door de Advocaat omvatten het eigenlijke honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, omzetbelasting en verschotten.

6.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

6.3 Tijdens de duur van de opdracht kan het hiervoor genoemde uurtarief alleen met toestemming van de Cliënt gewijzigd worden.

6.4 De verschotten bestaande uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door de Advocaat ten behoeve van de Cliënt worden betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels). De kantoorkosten worden forfaitair berekend op 5% van het honorarium.

6.5 Bij aanvaarding van de opdracht – of tussentijds – kan een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden vastgesteld, dat door de Cliënt moet worden betaald alvorens de Advocaat met zijn werkzaamheden begint of deze voortzet. Een voorschot/depot wordt altijd verrekend met de einddeclaratie. Tenzij anders wordt overeengekomen kan maandelijks tussentijds een bedrag wegens honorarium, kantoorkosten en verschotten, te vermeerderen met BTW, worden gedeclareerd aan de Cliënt.

Artikel 7 – Betaling en opschorting/staking werkzaamheden

7.1 Declaraties dienen te worden betaald binnen veertien dagen na de datum van de declaratie, bij gebreke waarvan de Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke (handels)rente, als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd is vanaf de datum van verzuim. Indien incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zijn tevens buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 40,- per declaratie, te vermeerderen met BTW.

7.2 Indien de declaratie niet op tijd wordt voldaan, is de Advocaat en/of de maatschap gerechtigd zijn/haar werkzaamheden in overleg met de Cliënt op te schorten. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de Cliënt dan die waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking hebben. In dat geval is/zijn de Advocaat dan wel de Advocaten niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 8 – Derdengelden

Gelden die ten behoeve van de Cliënt worden ontvangen op de bankrekening van de aan de desbetreffende Advocaat toebehorende Stichting Beheer Derdengelden, worden zo spoedig mogelijk doorbetaald aan de rechthebbende(n). De Advocaat is gerechtigd de gelden, ontvangen van derden en ontvangen op de bankrekening van de aan de desbetreffende Advocaat toebehorende Stichting Beheer Derdengelden Van Donk Advocaten en bestemd voor de Cliënt, enkel na expliciete toestemming van Cliënt te verrekenen met al hetgeen de Advocaat, al dan niet opeisbaar, te vorderen heeft, waartoe de voornoemde Stichting hierbij onherroepelijk wordt gemachtigd in verband hiermee betreffende gelden over te maken op de bankrekening c.q. te voldoen aan de Advocaat.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Iedere Advocaat is afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam. Uitsluitend de Advocaat waarmee een overeenkomst tot opdracht is aangegaan, kan aansprakelijk zijn.

9.2 Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de door desbetreffende Advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering.

9.3 De advocaten hebben tezamen een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Mutsaerts Verzekeringen en Pensioen, Ringbaan West 240, Postbus 9102 (5000 HC) te Tilburg.

9.3 Indien de Advocaat bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelt, is de Advocaat bevoegd door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens Cliënt te aanvaarden, waartoe de Advocaat hierbij onherroepelijk door de Cliënt wordt gemachtigd. Iedere aansprakelijkheid van de Advocaat voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden is uitgesloten.

9.4 Cliënt vrijwaart de Advocaat alsmede Van Donk Advocaten en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de Advocaat ten behoeve van de Cliënt verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door de Advocaat, dan wel een van haar medewerkers, medewerkers van de Advocaat of andere hulppersonen, ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Advocaat, haar medewerker.

9.5 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 5.000,- inclusief BTW.

9.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van zes maanden na de dag waarop de Cliënt bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van de Advocaat voor die schade.

Artikel 10 – Archivering

De Advocaat bewaart ieder dossier gedurende tenminste vijf jaar na de datum van sluiting van het dossier. Daarna heeft de Advocaat het recht het dossier, zonder kennisgeving daarvan aan de Cliënt, te vernietigen.

Artikel 11 – Opzegging en klachtenregeling

11.1 De Cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

11.2 De betrokken Advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de Cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.

11.3 Van Donk Advocaten hanteert een klachtenreglement.

Het klachtenreglement biedt een opdrachtgever de mogelijkheid schriftelijk (waaronder begrepen: per e-mail) een klacht in te dienen over het optreden van de behandelend Advocaat of over de declaratie. De klacht kan worden gericht aan de desbetreffende Advocaat en/of een andere advocaat die lid is van de maatschap. De klacht zal worden doorgeleid naar de klachtenfunctionaris. De interne klachtenfunctionaris van ons kantoor is de heer L.A. Nooijen. Voor de werkwijze van de interne klachtenregeling zie: www.vandonkadvocaten.nl/klachtenregeling.

Uitgangspunt van het klachtenreglement van Van Donk Advocaten is dat zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen een maand, een oplossing wordt gecreëerd.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen Cliënt en de Advocaat is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden behandeld door de bevoegde Nederlandse rechter.